ОБЩИ УСЛОВИЯ НА АГЕНЦИЯ ЗА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ “АСПЕКТ-33“ ООД ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОСРЕДНИЧЕСКА ДЕЙНОСТ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.

I. ПРЕДМЕТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1. “АСПЕКТ-33” ООД, наричано още и „АГЕНЦИЯТА” осъществява посредническа дейност свързана с покупко-продажба, отдаване под наем и наемане на недвижими имоти и по тези ОБЩИ УСЛОВИЯ сключва ДОГОВОРИ ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО като посредник „наричан още Агенцията” с Клиенти.

2. Адресът за кореспонденция, гр. Варна, бул. ”8-ми Приморски полк” 128, ет. 2, офис 234, е-mail: aspect33@abv.bg, website: www.aspect33.bg, тел: 052301398, GSM: 0877445477.

3. Настоящите Общи условия в тяхната цялост или части от тях се прилагат винаги и във всички случаи, когато между АГЕНЦИЯТА и физическо и/или юридическо лице, (наричано „Клиент/ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, или „продавач/ВЪЗЛОЖИТЕЛ”) се осъществи контакт по повод предоставянето на информация, свързана с търсене и предлагане на недвижими имоти (било за покупко-продажба, било по повод на наемни отношения) или се договарят условия по сключването на Договор за посредничество за осъществяване на сделка с недвижим имот или винаги когато има сключен Договор за посредничество.

II. ОСНОВНО ИЗПОЛЗВАНИ НАИМЕНОВАНИЯ И ТЯХНАТА ОБОСНОВКА

4. В по-долу посочената информация се съдържа значението на изполваната терминология при сключване на Договор за посредничество и други такива документи във връзка с осъществяването на посредничество при сделки с недвижими имоти, а именно:

4.1.”Имот” това е обект/обекти подробно описани в Протокол за оглед представляващ неразделна част от Договора за посредничество, за който Клиентът е получил реална и обективна информация за предлаганите за продажба имоти и техните цени от „Аспект-33” ООД, имот за който клиент/ите и възложителите са осъществили контакт с „Аспект-33” ООД.

4.2. „Сделка”, това е договора сключен между две страни във вид на Предварителен договор за покупко-продажба на недвижим имот или окончателен договор във вид на Нотариален акт или Договор за наем и др., осъществен чрез посредничеството на Агенцията, която представлява едната или двете страни по сделката. Съгласно Предварителния договора за покупко-продажба страните по него се задължават да сключат окончателен договор за покупко-продажба, с който продавачите ще прехвърлят на купувача собствеността на своя (собствен) недвижим имот, наричан по-долу накратко „имот(а)” и идентифициращ се съгласно документи за собственост във вид на Нотариален акт, договор за делба, Съдебно решение и др.

4.3. „Клиент” или „Възложител” на Агенцията, е физически или юридическо лице което възлага, а Агенцията приема да посредничи при придобиване на имот, представен от нея, определено в Договор за посредничество, сключен между двете страни и протокол за оглед който е неразделна част от договора , в който са описани имотите за които клиента е посочил да огледа за което той удостоверява с подписа си, също така Клиент е лицето което присъства на оглед или свързано лице което е получело информация от Агенцията. Клиент също така е този който няма сключен писмен договор за посредничество с Агенцията и има устно сключен Договор за посредничество, както и клиент на друга Агенция с когото има сключен договор за Съвместна дейност.

4.4. „Оглед”, след като Клиента се е свързал с Агенцията за конкретен имот/и, за които той предварително е получил информация, Агенцията организира среща с клиента и продавача на имота/тите, като предварително го запознава с Договора за посредничество, който се попълва непосредствено преди огледа, с посочените в протокола за оглед имот/и за които е проявил интерес за оглед, с цел запознаване с фактическото състояние на имота, неговите характеристики и състояние във връзка с намеренията на Клиента за осъществяване на сделка с недвижим имот.

4.5. „Продажна цена на имота” е сумата която е описана в Предварителния договор за покупко-продажба или цената описана в окончателния договор под формата на Нотариалния акт за покупко-продажба на имота.

4.6. За наемна цена се приема сумата описана в договора на наем.

4.7. Договора за посредничество е договора който Клиента и Агенцията сключват помежду им чрез който Клиента възлага, а агенцията приема да посредничи при придобиване на имот, представен от нея срещу възнаграждение.

4.8. Протокол Приложение 1 за оглед на недвижим имот е документа който удостоверява, датата, мястото на извършения оглед на недвижим имот.

4.9. ”Комисионно възнаграждение” е възнаграждението посочено и договорено в Договора за посредничество, за предоставени посреднически услуги на Агенцията. Стандартното комисионно възнаграждение е в размер на3 % (три процента) от продажната цена. За имоти с цена под 16666,67 евро /шестнадесет хиляди шестстотин шестдесет и шест и шестдесет и седем евро цента/ евро или тяхната равностойност по фиксинга на БНБ, който е в размер на 32597,17 лева /тридесет и две хиляди петстотин деветдесет и седем и седемнадесет стотинки/ лева КЛИЕНТЪТ дължи комиосионно възнаграждение от 500/петстотин/ евро. Възнаграждението се дължи поради самия факт на свързване на страните по сделката.

4.9.1. Отказа на Клиента от гарантирането с договора на посредничество обслужване от Агенцията, не е повод за намаляване или неплащане на комисионното възнаграждение по договора. Същото се дължи поради самия факт на свързване на страните по сделката.

4.10. Желана/искана продажна цена на имота от Купувача, е цената посочена в договора за посредничество, или други договори сключени между Агенцията и Клиента, също така и цената посочена в кореспонденция чрез имейл, факс, други хартиен носител с адреса за кореспонденция на Агенцията, или ще се счита за цена която последно е стигнала до знанието на Агенцията.

III. ВЪЗЛАГАТЕЛЕН ДОГОВОР

5. Агенцията и ВЪЗЛОЖИТЕЛ /Продавач или упълномощено лице осигуряващо достъп на имот, което лице декларира, че осигурява достъп на имота със съгласието, одобрението и съдействието на фактическия собственик/, сключват Възлагателен договор за посредничесвто за продажба на имот.

5.1. При свързване на агенцията с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/продавач, те могат да се уговорят и устно за предлагане, продажба или наем на дадения имот, чрез реклама, като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/продавач предоставя информация, рекламен материал или агенцията сама си набавя такъв със съдействието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/продавач.

IV. ЕКСКЛУЗИВЕН ДОГОВОР

6. Продавачът/ВЪЗЛОЖИТЕЛ възлага, а АГЕНЦИЯТА приема да извърши продажба на недвижим имот, собственост на Възложителя като предоставя изключителни права на Агенцията по продажбата на неговия недвижим имот с оглед мащабното рекламиране и гарантиране интересите на двете страни по договора.

6.1. Възложителя предоставя на Агенцията копия от всички документи необходими за продажбата, в това число легитимиращи го като собственик на недвижим имот или неговият представител, като с подписването на договора собственика се счита уведомен за това.

6.2. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен в срока на този договор да не възлага продажбата на имота на други физически или юридически лица, както и да не води директни преговори с потенциални купувачи без посредничеството на Агенцията.

V. ДОГОВОР ЗА ПОСРЕДНИЧЕСТВО

7. Договора за посредничество е договора който Клиента и Агенцията „Аспект-33” ООД сключват помежду им, чрез който Клиента възлага, а агенцията приема да посредничи при придобиване на имот, представен от нея срещу възнаграждение.

VI. ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОГЛЕДИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

8. След като клиентът/ВЪЗЛОЖИТЕЛ се свързва с агенция АСПЕКТ 33 ООД, същата организира провеждането на огледи, които критерии са посочени в предмет на договора за посредничество.

8.1. Към договора за посредничество се подписва и протокол за оглед/и от клиента и лицата който присъстват на него, като чрез подписа си удостоверяват осъществяването на оглед/и, с подробно описан адрес на имота, който има като информация агенцията от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /продавач/.

8.2. Поради невъзможност клиентът/ВЪЖЛОЖИТЕЛ да огледа имот/и и делегира правата на трето лице, чрез пълномощно или дадени такива права чрез изпращане на имейл до „Аспект-33” ООД посочен по-горе, че ще бъде заместен от конкретното лице. Упълномощеното лице подписва договора за посредничество и протокола към него за показаните му имоти.

8.3. В договора за посредничество са посочени задълженията и услугите, които предоставя „Аспект-33” ООД към клиента/ВЪЗЛОЖИТЕЛ.

VII. СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

9. „Аспект-33” ООД организира сключването на предварителни договори за покупко продажба на имоти, договори за наем и друг вид договори между клиентите/ВЪЗЛОЖИТЕЛИ, което се прави в присъствието на представител на „Аспект-33” ООД и за целта договорът се подписва от всички присъстващи, във връзка със сделки за недвижими имоти.

10. „Аспект-33” ООД не носи отговорност за неизпълнението на задълженията на някои от страните по предварителен договор или договор за наем, като бъде медиатор по възникналите спорове за неизпълненията на договорите и да опита изглаждането на такива.

VIII. КОМИСИОННО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

11. Клиентът дължи възнаграждение на агенцията в размер на 3% /три процента/ от продажната цена на имота също така срока за плащане на възнаграждението е упоменат в договорите като крайния срок за плащане е при сключване на окончателен договор за покупко продажба или сключен договор за наем.

11.1 Отказът на клиента/ВЪЗЛОЖИТЕЛ да ползва посредническите услуги на „Аспект-33” ООД, не е повод за неплащане и намаляване на дължимото възнаграждение, същото се дължи поради самия факт на свързване на страните по сделката, възнаграждението се дължи и ако купувачът или свързано с него лице по смисъла §1 от допълните разпоредби на търговски закон сключи предварителен договор за предложен от агенция „Аспект-33” ООД имот, закупи или придобие имот, включително чрез придобиване на дялове/акции от юридическото лице собственик на имота или придобие имота по друг начин.

/§ 1. (1) "Свързани лица" по смисъла на ТЗ са:

 • 1. съпрузите, роднините по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен включително, и роднините по сватовство - до трета степен включително;
 • 2. работодател и работник;
 • 3. лицата, едното от които участва в управлението на дружеството на другото;
 • 4. съдружниците;
 • 5. дружество и лице, което притежава повече от 5 на сто от дяловете и акциите, издадени с право на глас в дружеството;
 • 6. лицата, чиято дейност се контролира пряко или косвено от трето лице;
 • 7. лицата, които съвместно контролират пряко или косвено трето лице;
 • 8. лицата, едното от които е търговски представител на другото;
 • 9. лицата, едното от които е направило дарение в полза на другото.
 • (2) "Свързани лица" са и лицата, които участват пряко или косвено в управлението, контрола или капитала на друго лице или лица, поради което между тях могат да се уговарят условия, различни от обичайните.
 • /4/ Отказът на Клиента от гарантирaното с настоящия договор обслужване осигурено от АГЕНЦИЯТА, не е повод за намаляване или неплащане на възнаграждението по Чл.7 от договора. Същото се дължи поради самия факт на свързване на страните по сделката.

IX. НЕИЗПЪЛНЕНИЯ

12. В случай, че клиент/ВЪЗЛОЖИТЕЛ или свързано с него лице по смисъла на §1 от допълнителните разпоредби на ТЗ, се откаже, или не се стигне до предварителен или окончателен договор със съдействието на „Аспект-33” ООД.

13. В случай, че продавачът/ВЪЗЛОЖИТЕЛ има сключен договор с изключителни права с „Аспект-33” ООД и този договор бъде нарушен или прекратен преди срока на изтичането му ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи неустойка в двойния размер от договореното му посредническо възнаграждение.

14. При забава във плащането на уговорено възнаграждение клиентът дължи неустойка в размер на 1 % /един процент/ върху дължимата сума за всеки просрочен ден, не повече от 10% /десет процента/.

14.1. Ако забавата продължи повече от двадесет дни „Аспект-33” ООД има право да развали договора и да получи неустойка за неизпълнение в размер на 6% /шест процента/ от продажната цена.

X. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

15. Агенция „Аспект-33” ООД е администратор на лични данни вписан в „РЕГИСТРАТОРА НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ И НА ВОДИНИТЕ ОТ ТЯХ РЕГИСТРИ” със индефикационен № 416982.

15.1. Агенция „Аспект-33” ООД, се задължава да пази личните данни, да ги съхранява, обработва и предоставя по смисъла на закона за защита на личните данни и да ги използва с цел изпълнението на договора.

XI. РЕКЛАМА

16. „Аспект-33” ООД не носи отговорност за грешно подадена информация от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/продавач, наемодател/.

17. „Аспект-33” ООД запазва своето право да поставя неговото лого на снимките от имотите, които рекламира.

17.1. „Аспект-33” ООД запазва авторските си права на лични снимки от агенцията с неговото лого.

XII. УРЕЖДАНЕ НА СПОРОВЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

18. Всички спорове по изпълнението и тълкуването на договори за посредничество ще се решават чрез писмени споразумения между страните по взаимно съгласие, а при невъзможност да се постигнат такива споразумения между страните всички спорове ще се разрешават пред компетентния съд.

19. Общите условия са приети от „Аспект-33” ООД и са публикувани в сайта на агенцията: www.aspect33.bg

20. „Аспект-33” ООД има право да променя и допълва общите условия, като всяка корекция влиза в сила след публикуването и в сайта на агенцията.